ثبت اختراع روتو اسمارت ( سیستم بایگانی چرخشی هوشمند به صورت عمودی )

ثبت اختراع مدیریت یکپارچگی نگهداری از اسناد

ثبت اختراع سیستم ابر داده ( دیتا سنتر )هوشمند